Du är här

Kvalitet

Vår ambition och strävan är att alla medarbetare ska vara delaktiga i kvalitetsarbetet och kvalitetssäkring. Att alla berörda ska förstå värdet av att arbeta systematiskt och förstå för vems skull de är på arbetet.

Kvalitetsarbete

Kvalitet är ett mångfacetterat begrepp och uppfattningen av vad som är kvalitet varierar från person till person. Vad en person uppfattar som gott bemötande behöver inte vara samma för någon annan. Nedan beskrivs viktiga delar som ska stötta och styra verksamheter och personal så att kvalitetsarbetet säkras.

Ledningssystem

Klaragården har ett ledningssystem för kvalitet enligt (SOSFS 2011:9) . Här beskrivs processer, aktiviteter och rutiner som ska både styra och stötta verksamheterna för att säkerställa att verksamheten drivs enligt de lagar, förordningar och föreskrifter som gäller för området. Här finns även policys och anvisningar som berör verksamheten. 

Genomförandeplanen

För den boende är genomförandeplanen ett av de viktigaste dokumenten att upprätta och ha som utgångspunkt för samarbetet med boenden. Utifrån överenskommelsen i genomförandeplanen skapar den boende och personalen scheman och rutiner utifrån de livsområden som hen önskar och har behov av att få stöd med. 

Att arbeta förebyggande

Verksamheten arbetar med riskanalyser. Årligen samt vid behov och förändringar i brukarens liv eller i verksamheten. Syftet är att förutse och därmed förebygga tänkbara negativa händelser, bemötande, problem och situationer som kan missgynna brukaren/ungdomen. Vid förutsedda risker skrivs handlingsplaner med syfte att minimera eventuella negativa händelser och konsekvenser.

Förbättringsarbetet

Det systematiska förbättringsarbetet inom Tallkullen är organiserat så att det ska bli en naturlig del av arbetet. När personal misstänker, gör, upptäcker eller blir varse avvikelser, det vill säga fel och brister, missförhållanden och får in klagomål i arbetet med den enskilde eller i verksamheten skriver man en rapport kring händelsen i vårt avvikelsehanteringssystem Rätt spår. Avvikelsen registreras i systemet samt går via mail till verksamhetsansvarig. Uppföljning av avvikelser sker lokalt vid varje personalmöte. Där analyserar man avvikelser och händelser som skett i verksamheten. Utifrån den analysen föreslår personalgruppen åtgärder samt följer upp om tidigare åtgärder haft önskad effekt. Mötet protokollförs.
Även företagsledning har tillgång till alla rapporter i systemet. Därvid arbetar man enligt rutinen att följa upp, åtgärda och följa upp effekten av åtgärden. Även detta noteras i systemet. Vid allvarliga avvikelser och missförhållanden ska rapporten enligt rutin alltid gå vidare till överordnad chef.

Internrevision/Egenkontroll

Varje år görs en internrevision i bolaget. Verksamhetschef och en medarbetare på varje verksamhet får ett personligt besök av en internrevisor som ställer frågor samt går igenom skriftliga handlingar bland annat gällande verksamhetens rutiner för kvalitetsarbetet. Resultatet sammanfattas och följs upp genom egenkontroll i ett digitalt system utformat för ändamålet. Kvalitetssamordnare stöttar verksamheten vid behov.

Undersökningar

Ytterligare områden inom område Kvalitet utgörs av årlig brukarundersökning och uppföljning av den. Samverkan med företrädare, anhöriga, närstående, uppdragsgivare och andra utförare av olika insatser samt hälso-och sjukvårdskontakter.

Systematiskt arbete

Bildresultat för ständiga förbättringar