Du är här

Kvalitet

Vår ambition och strävan är att alla medarbetare ska vara delaktiga i kvalitetsarbetet och kvalitetssäkring. Att alla berörda ska förstå värdet av att arbeta systematiskt och förstå för vems skull de är på arbetet.

Kvalitetsarbete

Kvalitet är ett mångfacetterat begrepp och uppfattningen av vad som är kvalitet varierar från person till person. Vad en person uppfattar som gott bemötande behöver inte vara samma för någon annan. Nedan beskrivs viktiga delar som ska stötta och styra verksamheter och personal så att kvalitetsarbetet säkras.

Ledningssystem

Tallkullens medarbetare följer Team Olivias utarbetade kvalitetsledningssystem med generella och lokala rutiner samt avvikelsesystem och utredningar enligt Lex Sara och Lex Maria. Genomgång av rutiner kring missförhållande genomförs vid introduktion av nya medarbetare samt 1 gg/ år på en arbetsplatsträff.

Varje år görs en  kvalitetsinventering av genomförandet och efterlevnad av rutiner på Tallkullen med en handlingsplan med förbättringsområden som arbetas igenom och följs upp under året.

Varje marknadsområde har en egen kvalitetskoordinator som tillsammans med regionchef och verksamhetschef stöttar verksamheten med att lagar, förordningar,föreskrifter och policys säkerställs och efterlevs av alla medarbetare på enheten.

Genomförandeplan

För den boende är genomförandeplanen ett av de viktigaste dokumenten att upprätta och ha som utgångspunkt för samarbetet med boenden. Utifrån överenskommelsen i genomförandeplanen skapar den boende och personalen scheman och rutiner utifrån de livsområden som hen önskar och har behov av att få stöd med. 

Att arbeta förebyggande

Verksamheten arbetar med riskanalyser. Årligen samt vid behov och förändringar i brukarens liv eller i verksamheten. Syftet är att förutse och därmed förebygga tänkbara negativa händelser, bemötande, problem och situationer som kan missgynna brukaren/ungdomen. Vid förutsedda risker skrivs handlingsplaner med syfte att minimera eventuella negativa händelser och konsekvenser.

Förbättringsarbete

Det systematiska förbättringsarbetet inom Tallkullen är organiserat så att det ska bli en naturlig del av arbetet. När medarbetarna misstänker, upptäcker eller blir varse om avvikelser, det vill säga brister eller  missförhållanden i arbetet med den enskilde, skrivs en rapport kring händelsen i  avvikelsehanteringssystemet, Q-led.  Avvikelsen registreras i systemet samt uppmärksammas via mail till verksamhetsansvarig. Uppföljning av avvikelser sker lokalt vid varje personalmöte och/eller vid arbetsplatsträffar som man har varje månad. Där analyserar man avvikelser och händelser som skett i verksamheten. En Handlingsplan skapas och ett förbättringsarbete startar som hanteras och följs upp av verksamhetschefen.

Internrevision/egenkontroll

Varje år görs en internrevision i bolaget. Verksamhetschef och en medarbetare på varje verksamhet får ett personligt besök av en internrevisor som ställer frågor samt går igenom skriftliga handlingar bland annat gällande verksamhetens rutiner för kvalitetsarbetet. Resultatet sammanfattas och följs upp genom egenkontroll i ett digitalt system utformat för ändamålet. Kvalitetssamordnare stöttar verksamheten vid behov.

Undersökningar

Ytterligare områden inom område Kvalitet utgörs av årlig brukarundersökning och uppföljning av den. Samverkan med företrädare, anhöriga, närstående, uppdragsgivare och andra utförare av olika insatser samt hälso-och sjukvårdskontakter.